PN-ENV 50235:2002 – Lotnicza naziemna, elektryczna instalacja oświetleniowa

Podano znaki instalowane w strefie ruchu lotniska do zapewniania informacji pilotom i operatorom pojazdów. Są stosowane do znakowania z wykorzystaniem wbudowanych układów oświetlenia przy użyciu lamp wolframowych, rur fluorescencyjnych i innych lamp wyładowczych zasilanych napięciem nie przekraczającym 1000 V

PN-ENV 50231:2002 – Lotnicza naziemna, elektryczna instalacja oświetleniowa. Warunki techniczne i badania wyposażenia.

Podano wymagania dotyczące regulatorów prądu stałego stosowanych w seryjnych obwodach lotniczych naziemnych instalacji oświetleniowych.

Pomiary poprzecznych i podłużnych profili w zakresie długości fali równości i megatekstury

Ustalono minimalne wymagania i kryteria do klasyfikacji i procedur pomiarowych profilografów zaprojektowanych do pomiarów poprzecznych i/lub podłużnych profili w zakresie fal nierówności i megastruktury. Zawarto zalecenia dla certyfikacji i kalibracji urządzeń

PN-EN 13848-5:2008 – Kolejnictwo. Jakość geometryczna toru. Poziomy jakości geometrycznej

Rozpatrzono układ geometryczny torów szlakowych przeznaczonych do ruchu pociągów z dużą prędkością i torów konwencjonalnych w aspekcie bezpieczeństwa. Wyznaczono poziomy jakości układu geometrycznego torów standardowych i szerokich. Określono znaczenie i wartości zasadniczych parametrów charakteryzujących jakość geometrii, jak i innych parametrów oddziałujących na jakość ruchu pojazdu. Podano maksymalne dopuszczalne wartości parametrów obowiązujące dla zapewnienia bezpieczeństwa na sieciach interoperacyjnych.

PN-EN 13848-2:2006 – Kolejnictwo. akość geometryczna toru. Systemy pomiarowe

Określono specyfikacje dla systemów pomiarowych w celu zapewnienia, że wszystkie pojazdy pomiarowe do torów dają porównywalne wyniki pomiaru tego samego toru. Określono wymagania dla zasad pomiaru i systemu w celu uzyskania porównywalnych wyników. Wymagania dotyczą wszelkiego sprzętu pomiarowego instalowanego na specjalistycznych pojazdach pomiarowych lub na pojazdach specjalnie zmodyfikowanych do tego celu. Podano 10 terminów i ich definicje.

PN-EN 13848-1:2008 – Kolejnictwo. Jakość geometryczna toru. Charakterystyka geometrii toru

Podano minimalne wymagania dotyczące wszystkich zasadniczych parametrów geometrii toru charakteryzujących jakość geometrii toru, jak również innych parametrów wpływających na jakość biegu. Opisano parametry mierzone za pomocą różnych urządzeń pomiarowych, pojazdów rejestrujących lub urządzeń obsługiwanych ręcznie, takie jak: szerokość toru, układ podłużny, poprzeczny (przechyłka toru), wyrównanie, zwichrowanie. Wymieniono wymagania dotyczące pomiaru, metod analizy i prezentacji wyników. Podano 11 terminów i ich definicje.

PN-EN 13803-2:2007 – Kolejnictwo. Parametry projektowania toru w planie. Rozjazdy, skrzyżowania i inne porównywalne przypadki z nagłymi zmianami krzywizny

Określono zasady projektowania w planie toru o szerokości 1435 mm i większej oraz wartości parametrów projektowych służących do wyznaczenia maksymalnych prędkości eksploatacyjnych stosowanych w torach zwrotnych rozjazdów i skrzyżowań oraz na szlakach, na których występują nagłe zmiany krzywizny, a w ich następstwie nagłe zmiany niedomiaru przechyłki toru. Rozpatrzono warunki, w których występują tego typu nagłe zmiany, tj. w torach zwrotnych rozjazdów i skrzyżowań, w sytuacjach kiedy nie jest możliwe wytyczenie trasy z krzywymi przejściowymi oraz kiedy długość krzywej przejściowej jest mniejsza niż wymagana długość minimalna dla szlaku.

PN-EN 13481-7:2004 – Kolejnictwo, Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń

Podano wymagania eksploatacyjne dla specjalnych systemów przytwierdzeń w rozjazdach i skrzyżowaniach znajdujących się w torach linii głównych, na podsypce lub o nawierzchni bezpodsypkowej, jak również w torach linii lekkiego transportu szynowego. Podano również wymagania dotyczące przytwierdzenia szyn kierownic do szyn tocznych na podrozjazdnicach drewnianych, betonowych i stalowych. Wymagania stosuje się do dopuszczenia typu tylko kompletnych zespołów przytwierdzeń z elementem sprężystym przeznaczonych do użycia z określonymi profilami opornic. Wymagania dotyczą odporności szyny na przemieszczenie podłużne, oporu na skręcanie, tłumienia obciążeń udarowych, efektu obciążeń powtarzalnych i wystawienia na działanie trudnych warunków środowiska, rezystancji elektrycznej, wpływu tolerancji systemu przytwierdzenia na szerokość toru, siły docisku, zakotwionych elementów przytwierdzenia oraz sztywności dynamicznej przekładek podszynowych.

PN-EN 13481-3:2003 – Kolejnictwo. Tor. Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń.

Podano wymagania eksploatacyjne dla systemów przytwierdzeń szyn do podkładów drewnianych w torach o nawierzchni podsypkowej stosowanych na liniach głównych o promieniu krzywizny większym niż 150 m i poddawanych maksymalnemu obciążeniu na oś 260 kN, jak również na liniach o małych przewozach, których promień krzywizny jest większy niż 80 m i które poddawane są maksymalnemu obciążeniu na oś 130 kN. Wymagania stosowane są do systemów przytwierdzeń bezpośrednich i do systemów z podkładką i dotyczą oporu podłużnego przytwierdzenia, oporu na skręcanie, tłumienia obciążeń dynamicznych, rezystancji, wymiarów, siły docisku oraz skutków obciążeń powtarzalnych i wpływu surowych warunków środowiska

PN-EN 13146-8:2003 – Kolejnictwo. Tor. Metody badań systemów przytwierdzeń

Podano warunki i sposób prowadzenia badań mających na celu porównanie działania systemów przytwierdzeń, nowych i zmodyfikowanych, z porównawczymi systemami przytwierdzeń szyn w torze. Procedurę prowadzenia badań porównawczych stosuje się do przytwierdzeń kompletnych, mocowanych w tym samym czasie, w torze o takiej samej geometrii i porównywalnych warunkach eksploatacji